Trailer トレーラー

トレーラー詳細

セミトレーラー
保有台数 56台
最大積載量 25,400~29,400kg
ポールトレーラー
保有台数 6台
最大積載量 12,000~15,250kg
低床トレーラー
保有台数 1台
最大積載量 33,000kg
20tトレーラーウィング
20tトレーラーウィング
保有台数 5台
最大積載量 20,000~20,900kg